DET MED SMÅT

Handelsbetingelser

Anvendelse

 1. Nedenstående vilkår gælder for alt samarbejde mellem Mads Fischer Design (CVR 37575313) og Kunden, med mindre andet er aftalt på skrift.
 2. Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder: (i) hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale, (ii) vilkårene har været vedhæftet i en e-mail med et tilbud, som Kunden har accepteret, (iii) hvis Kunden blev informeret i et brev eller e-mail, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser, (iv) hvis Mads Fischer Design ansatte på anden vis kan dokumentere, at disse vilkår er vedtaget af Kunden.

Kommunikation

 1. Al kommunikation med bindende vilkår mellem Mads Fischer Design og Kunden kan ske via e-mail, med mindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.
 2. Kunden skal anvende de på www.madsfischer.dk til enhver tid oplyste e-mails til al kommunikation med Mads Fischer Design.

Tilbud

 1. Kunden kan som udgangspunkt acceptere et tilbud per e-mail, på større projekter vil Mads Fischer Design dog tillige kræve en fysisk eller digital underskrift på tilbuddet, før en endelig aftale er indgået.
 2. Hvis Kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, finder disse ikke anvendelse uden Mads Fischer Design’s udtrykkeligt accepterer disse vilkår.

Ændringer og tillæg

 1. Ændringer af og tillæg til parternes aftale (et accepteret tilbud og disses vilkår) er kun gældende, hvis de er aftalt udtrykkeligt mellem parterne på skrift eller via e-mail.

Support, udvikling og konsulentbistand

 1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til Mads Fischer Design vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand (med klip eller efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og Mads Fischer Design udtrykkeligt er indgået anden aftale.
 2. Betalbar bistand afregnes pr. påbegyndt klip for klippekortaftaler eller pr. påbegyndt time hvis Mads Fischer Design accepterer at arbejde uden klippekortaftale.
 3. Henvendelser vedrørende priser, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand, betragtes dog ikke som betalbar bistand.
 4. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser.

Klippekort

 1. Klippekort faktureres ved oprettelsen med betalingsfrist netto 8 dage.
 2. Klip fra klippekort kan bruges til betaling af konsulentbistand fra Mads Fischer Design, herunder websupport, webdesign, grafisk design, WordPress programmering samt andre ydelser, der udføres af Mads Fischer Design.
 3. Klippekort kan ikke benyttes til brug for køb af hardware, licenser eller til dækning af andre direkte/indirekte omkostninger.
 4. Hvert klip svarer til 15 min. Bistand ydet under klippekortordningen registreres og afregnes (klippes) pr. påbegyndt 15. minut.
 5. Alle klippekort udløber 24 måneder efter fakturadato.
 6. Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
 7. Mads Fischer Design administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
 8. Der varsles ikke om forestående udløb af klippekort.
 9. Plugins, skabeloner og stock billeder samt andre udgifter til 3. part er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden ved levering.

Konsulentbistand efter timedebitering

 1. Konsulentydelser ydes til Mads Fischer Design’ til enhver tid gældende timepris inden for tidsrummet 9:00 – 17:00 på hverdage.
 2. Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg på +50% af den gældende timepris. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og Mads Fischer Design besvarer henvendelsen.
 3. Bistand afregnes pr. påbegyndt time.
 4. Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes ligeledes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.
 5. Mads Fischer Design kan kræve forudbetaling fra Kunden eller depositum, inden arbejdet iværksættes. Mads Fischer Design skal informere Kunden om dette, inden arbejdet iværksættes/anmodning om konsulentbistand accepteres.

Udviklingsopgaver og immaterielle rettigheder

 1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Mads Fischer Design’ udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Mads Fischer Design.
 2. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med bMads Fischer Design’ udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.
 3. Ved egentlige udviklingsprojekter indgår Kunden og Mads Fischer Design en særskilt udviklingsaftale, der bl.a. regulerer rettighedsspørgsmålet.
 4. Mads Fischer Design er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Mads Fischer Design måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde Mads Fischer Design, medmindre krænkelsen er forsætlig.
 5. For udviklingsopgaver og projekter skal 30% af ordresummen betales ved tilbuds accept.

Priser og betaling

 1. Alle priser opgivet af Mads Fischer Design er ekskl. moms og levering.
 2. Betaling skal ske netto 14 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt med Kunden.
 3. Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler, og der beregnes rente iht. renteloven.
 4. Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er Mads Fischer Design berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser, eller at hæve aftalen om levering af produkter og ydelser (herunder produkter og ydelser, som endnu ikke er leveret), eller kræve forudbetaling og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 5. Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.

Reklamation/fejl

 1. Alle fejl og mangler skal meddeles skriftlig straks efter levering. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til Mads Fischer Design, kan den ikke senere gøres gældende.
 2. Enhver reklamation skal angive, hvad der er galt med Mads Fischer Design’s leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at Mads Fischer Design skal foretage sig.
 3. Kunden skal udførligt informere Mads Fischer Design om fejlens karakter, herunder hvor den optræder samt hvorledes den eventuelt kan genskabes.
 4. Mads Fischer Design giver Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes.
 5. Mads Fischer Design kan frit vælge, om der skal ske om-levering, udbedring eller gives et forholdsmæssigt afslag i prisen.
 6. Mads Fischer Design yder om-levering/udbedring inden for rimelig tid.
 7. Mads Fischer Design’ ansvar for mangler omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:
  • opdatering af plugins, skabeloner eller WordPress
  • brug i strid med Mads Fischer Design’ instruktioner, almindelig praksis samt ved brug til formål uden for aftalen
  • afhjælpning eller ændring udført af andre end Mads Fischer Design
  • andre forhold, som Mads Fischer Design er uden ansvar for.

Ansvar

 1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.
 2. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Mads Fischer Design ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 3. Mads Fischer Design er ikke ansvarlig for, at Mads Fischer Design’ ydelse opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til bestemte formål, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt eller pr. e-mail.
 4. Mads Fischer Design påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der oplagres hos Mads Fischer Design og transmitteres til og fra Kundens hostingydelse via internettet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. Såfremt Mads Fischer Design pålægges erstatningsansvar for ulovlig informationsspredning, forpligter Kunden sig til at holde Mads Fischer Design skadesløs i alle henseender.
 5. Mads Fischer Design er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Mads Fischer Design har forsømt at begrænse ulemperne herved.
 6. Mads Fischer Design er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
 7. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Mads Fischer Design ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfritagelsen består, så længe force majeure består.

Underleverandører

 1. Mads Fischer Design er berettiget til, at få arbejdet udført af underleverandører. Enten delvist eller helt.

Ejendomsret

 1. Mads Fischer Design kunder får brugsretten til produktet, når Mads Fischer Design har leveret det færdige resultat til kunden og modtaget den fulde betaling efter pågældende aftale.
 2. Udleveret materiale må ikke overgives til tredjepart, videresælges, reproduceres eller kopieres uden samtykke fra Mads Fischer Design.
 3. Mads Fischer Design forbeholder sig retten til at indsætte link til eget domæne og teksten ”Designed by Mads Fischer Design” i bunden af hjemmesiden samt i kildekoderne på de leverede hjemmesider.
 4. Mads Fischer Design er forbeholdt retten til at benytte udarbejdet materiale i sin markedsføring.

Lovvalg og værneting

 1. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.